Regulamin korzystania z serwisów dostępnych na domenie www.epim.com.pl i www.ecm.com.pl

1. Serwis informacyjny dealingroom.epim.com.pl (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez firmę ECM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem ECM Spółka Akcyjna, Al. Jerozolimskie 81 lok. 7.10, 02-001 Warszawa, tel.(22) 250 10 05, zwaną w dalszej części regulaminu ECM.

2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez ECM oraz korzystania z Serwisu jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3. ECM oraz podmioty z nim współpracujące są jedynymi uprawnionymi z tytułu autorskich praw majątkowych do treści zawartych w Serwisie. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).

4. Wszelką korespondencję e-mailową należy przesyłać na adres biuro@ecm.com.pl

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

6. Z Serwisu korzystać mogą zarejestrowane osoby fizyczne i przedsiębiorstwa zwane dalej Użytkownikami po przydzieleniu przez ECM konta w Serwisie. Serwis nie jest przeznaczony do dystrybucji i dla użytku osób lub przedsiębiorstw podlegających przepisom prawa, które taką dystrybucję lub użytek zabraniają lub w jakikolwiek sposób ograniczają.

7. ECM udziela Użytkownikom niewyłącznego prawa do korzystania z informacji zawartych w serwisie, w tym informacji bezpłatnych i płatnych bez prawa udzielenia dalszych upoważnień.

8. Zamawiając usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.

9. Usługi świadczone przez ECM polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną całości lub części zasobów Serwisu.

10. Usługi świadczone przez ECM za pośrednictwem witryny internetowej mogą być płatne lub bezpłatne. ECM zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych usług.

11. Koszt Usług zawiera Cennik Usług dostępny na stronach Serwisu oraz zawarty jest w cenach Abonamentu.

12. Sposób zawarcia Umowy i zamówienia Usług określony jest przez informacje zawarte na stronie Zamówienie.

13. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje użytkownikowi / konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. Nr 22 poz. 271 ze zmianami)

14. Użytkownik upoważnia Operatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

15. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Regulamin.

16. Użytkownik nie ma prawa do tworzenia własnych baz danych lub zbiorów informacji w oparciu o materiały uzyskane w Serwisie.

17. Udostępnienie informacji z Serwisu przez użytkownika lub jego pracowników lub współpracowników osobom trzecim w drodze sprzedaży, oddania do używania bądź w jakikolwiek inny sposób, jak i wykorzystywanie informacji przez Użytkownika dla innych potrzeb niż potrzeby własne, bez odrębnego zezwolenia firmy ECM, stanowi poważne naruszenie Regulaminu.

18. Przy wykorzystaniu treści zawartych w serwisie Użytkownik zobowiązuje się wskazywać ecm.com.pl lub epim.com.pl jako źródło ich pochodzenia.

19. Użytkownik nie ma prawa udostępniać hasła dostępu do swojego konta w Serwisie osobom trzecim oraz zobowiązuje się odpowiednio je zabezpieczyć przed utratą lub kradzieżą. W przypadku powzięcia informacji o złamaniu hasła lub zaznajomieniu się z hasłem w jakikolwiek inny sposób przez osobę trzecią, Użytkownik zobowiązuje się natychmiast powiadomić o tym ECM na piśmie lub drogą e-mailową.

20. Użytkownik ma prawo wglądu do danych podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu zamówieniowym przy zawarciu umowy, a w razie zaistnieniu błędu przy wprowadzaniu tych danych, użytkownikowi przysługuje prawo do ich skorygowania. W celu skorygowania błędnych informacji podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu zamówieniowym należy przesłać poprawne dane drogą e-mailową na adres biuro@ecm.com.pl

21. Przedstawione, w dystrybuowanych przez Serwis informacjach (w tym między innymi komentarzach, raportach, analizach, prognozach, sygnałach) poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora, firmy ECM lub Serwisu do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści Serwisu nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu stosownych ustaw. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie treści Serwisu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi Użytkownik.

22. ECM nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, zakłócenia, przerwy w łączności między Użytkownikiem a Serwisem.

23. ECM nie odpowiada wobec Użytkownika ani osób trzecich za szkody wynikłe z wszelkich możliwych nieścisłości lub opuszczeń w treści Serwisu.

24. Użytkownik zgadza się, że korzysta z informacji zawartych w Serwisie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

25. O każdym zakłóceniu łączności z Serwisem i braku dostępu po uiszczeniu opłaty do treści płatnych, Użytkownik jest zobowiązany poinformować ECM w terminie 1 dnia roboczego pisemnie lub drogą e-mailową.

26. ECM zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu witryn na www.ecm.com.pl i www.epim.com.pl w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu.

27. ECM zastrzega sobie prawo dowolnego kształtowania treści Serwisu, w tym między innymi usuwania, uzupełniania i dodawania nowych treści. ECM nie jest zobowiązany do informowania Użytkowników o jakichkolwiek zmianach i aktualizacjach Serwisu.

28. Serwis może zawierać linki do stron internetowych prowadzonych przez inne osoby i podmioty prawne, w tym podmioty zagraniczne. ECM nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach, w tym również za informacje, materiały, analizy, produkty, usługi i programy. ECM nie jest odpowiedzialny za działanie produktów i usług proponowanych na tych stronach ani za żadne inne usługi na nich oferowane bądź reklamowane. Przed korzystaniem z usług takich stron internetowych zalecamy dokładne zapoznanie się z ich regulaminem.

29. Transakcje inwestycyjne nie są przeznaczone dla wszystkich inwestorów. Inwestowanie między innymi na rynku walut, akcji lub towarów jest bardzo ryzykowna a wyniki inwestycyjne osiągane w przeszłości nie koniecznie są wyznacznikiem wyników możliwych do osiągnięcia w przyszłości. Zalecamy, aby każdy inwestor bardzo rozważnie podchodził do ryzyka i utraty swojego kapitału i angażował w transakcje inwestycyjne jedynie te wolne środki na których stratę może sobie pozwolić. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub zyski w jakiejkolwiek postaci poniesione przez Użytkownika na podstawie informacji zawartych w Serwisie.

30. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres biuro@ecm.com.pl

31. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych.

32. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Użytkownika.

33. Poszczególne części Serwisu mogą zawierać dodatkowe zasady korzystania z nich. Jeżeli zasady te stoją w sprzeczności do Regulaminu korzystania z serwisu wówczas obowiązującymi zasadami stają się zasady regulujące poszczególne strony lub części Serwisu.

34. Rejestrując się w serwisie, użytkownik ma możliwość zakupu subskrypcji dostępu do płatnych treści. Subskrypcja przedłuża się automatycznie zgodnie z opisem danej subskrypcji.

35. Z subskrypcji można zrezygnować w dowolnym momencie. Wniesiona do tego czasu opłata nie podlega zwrotowi. Subskrypcja zostanie zakończona w dniu do którego została ona opłacona.

36. Rozliczenia transakcji on-line przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayPal.

37. Za bezpieczeństwo płatności on-line odpowiada serwis PayPal zgodnie z jego wewnętrznym regulaminem. ECM nie ma dostępu do poufnych danych przekazywanych przez Użytkownika do serwisu PayPal.

38. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną bez względu na aktywność w serwisie.

39. Użytkownik może usunąć swój profil w momencie zakończenia subskrypcji lub w dowolnym momencie, kiedy użytkownik nie posiada opłaconych subskrypcji, wysyłając odpowiednią prośbę na adres biuro@ecm.com.pl. 40. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.

41. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Aktualna treść Regulaminu znajduje się na stronach Serwisu.Miejsce reklamowe